รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปี 2562 เกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จ

ลำดับ
หน่วยงาน (คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่อดูรายละเอียด)
จำนวนบุคลากร
ทั้งหมด
หมายเหตุ
ส่วนภูมิภาค
1
จังหวัดขอนแก่น
148
 
2
จังหวัดชลบุรี
63
 
3
จังหวัดนครปฐม
72
 
4
จังหวัดบุรีรัมย์
137
 
5
จังหวัดลำปาง
77
 
6
จังหวัดศรีสะเกษ
140
 
7
จังหวัดสกลนคร
102
 
8
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
106
 
9
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
131
 
10
จังหวัดนครสวรรค์
106
 
11
จังหวัดเชียงใหม่
163
 
12
จังหวัดสระบุรี
87
 
13
จังหวัดอุดรธานี
117
 
14
จังหวัดพิษณุโลก
79
 
15
จังหวัดอุบลราชธานี
150
 
16
จังหวัดสงขลา
120
 
17
จังหวัดนครศรีธรรมราช
142
 
18
จังหวัดสุรินทร์
119
 
19
จังหวัดร้อยเอ็ด
137
 
20
จังหวัดกาญจนบุรี
87
 
21
จังหวัดเชียงราย
103
 
22
จังหวัดปัตตานี
122
 
23
จังหวัดสุพรรณบุรี
87
 
24
จังหวัดนครราชสีมา
203
 
25
จังหวัดยะลา
76
 
26
จังหวัดนราธิวาส
90
 
27
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
47
 
28
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
45
 
29
จังหวัดนนทบุรี
31
 
30
จังหวัดมหาสารคาม
102
 
31
จังหวัดยโสธร
70
 
32
จังหวัดอุตรดิตถ์
59
 
33
จังหวัดหนองคาย
56
 
34
จังหวัดปราจีนบุรี
58
 
35
จังหวัดพะเยา
58
 
36
จังหวัดพิจิตร
76
 
37
จังหวัดเลย
76
 
38
จังหวัดสุโขทัย
67
 
39
จังหวัดอุทัยธานี
52
 
40
จังหวัดนครพนม
84
 
41
จังหวัดระยอง
57
 
42
จังหวัดภูเก็ต
27
 
43
จังหวัดพัทลุง
66
 
44
จังหวัดลพบุรี
87
 
45
จังหวัดสมุทรสาคร
30
 
46
จังหวัดระนอง
38
 
47
จังหวัดสตูล
44
 
48
จังหวัดสระแก้ว
47
 
49
จังหวัดสมุทรปราการ
37
 
50
จังหวัดกาฬสินธุ์
104
 
51
จังหวัดกระบี่
51
 
52
จังหวัดฉะเชิงเทรา
69
 
53
จังหวัดเพชรบูรณ์
93
 
54
จังหวัดพังงา
43
 
55
จังหวัดมุกดาหาร
46
 
56
จังหวัดลำพูน
48
 
57
จังหวัดสิงห์บุรี
37
 
58
จังหวัดจันทบุรี
61
 
59
จังหวัดตรัง
79
 
60
จังหวัดอ่างทอง
45
 
61
จังหวัดอำนาจเจริญ
52
 
62
จังหวัดชัยนาท
53
 
63
จังหวัดชุมพร
61
 
64
จังหวัดนครนายก
40
 
65
จังหวัดบึงกาฬ
59
 
66
จังหวัดราชบุรี
70
 
67
จังหวัดเพชรบุรี
64
 
68
จังหวัดปทุมธานี
45
 
69
จังหวัดหนองบัวลำภู
53
 
70
จังหวัดแพร่
67
 
71
จังหวัดตราด
38
 
72
จังหวัดกำแพงเพชร
65
 
73
จังหวัดน่าน
85
 
74
จังหวัดสมุทรสงคราม
33
 
75
จังหวัดตาก
55
 
76
จังหวัดชัยภูมิ
103
 
ส่วนกลาง
 
1
สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
40
 
2
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
31
 
3
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชน
44
 
4
สถาบันการพัฒนาชุมชน
29
 
5
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
35
 
6
เลขานุการกรม
28
 
7
กองแผนงาน
33
 
8
กองคลัง
42
 
9
กองการเจ้าหน้าที่
37
 
10
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
7
 
11
กลุ่มตรวจสอบภายใน
5
 
12
กองประชาสัมพันธ์
9
 
13
สำนักงานเลขาผู้ตรวจราชการกรม
16
 
14
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
2
 
  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน      
1
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
12
 
2
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร
11
 
3
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
13
 
4
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
13
 
5
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
13
 
6
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
14
 
7
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
12
 
8
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
14
 
9
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
14
 
10
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
10
 
11
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
10
 
รวม
6488
21.88